Miljöbesiktning
För rivning av vissa byggnader krävs rivningslov och/eller rivningsanmälan.
Vid utrivning i byggnader med farligt avfall krävs rivningsplan. Avsikten med rivningsbestämmelser är i
första hand att få bort farligt avfall ur kretsloppet och säkerställa att riskmaterial tas om hand på ett riktigt sätt.
Det gäller även svamp- och mögelangripet material liksom allt byggavfall som kommer från hus med angrepp av skadeinsekter. Kraven uppfylls
enklast genom att en miljöbesiktning först görs och att riskmaterial och farliga produkter som då påträffas nedmonteras och
avlägsnas innan rivningsarbetena börjar. Detta arbetssätt ska visas i rivningsplanen.