PCB-inventering
Projektet PCB i byggnader utförs inom ramen för Byggsektorns Kretsloppsråd.
Rådet är uppbyggt kring fyra intressegrupper: byggherrar och fastighetsägare, arkitektföretag och tekniska konsultföretag,
bygg- och installationsföretag samt byggmaterialindustrin. Huvudansvaret för projektet ligger på SABO AB (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag).
Mera om Kretsloppsrådet kan du läsa på webbplatsen med adress
http://www.kretsloppsradet.com/

Byggsektorns Kretsloppsråd har antagit ett handlingsprogram för PCB i byggnader, som syftar till att inventera
och sanera byggprodukter som innehåller PCB. Programmet innebär att byggsektorn har åtagit sig att se till att de PCB-haltiga
material som innebär stor risk för hälsa och miljö skall vara bortsanerade till 2002/2003. Det är i första hand landets
fastighetsägare som har ansvaret för att identifiera och byta ut byggmaterial som kan sprida PCB till omgivningen.

PCB är en typ av svårnedbrytbara organiska föreningar som kan finnas i byggnader från perioden 1956-1973.
PCB har skadliga effekter på fortplantningsförmågan och immunförsvaret. Det har också visat sig att PCB-föreningar som finns
kvar i fogmassor i byggnader kan läcka ut till omgivningen och komma ut i kretsloppet.

Det finns i dag ingen lagstiftning som tvingar en fastighetsägare att sanera sin fastighet. Det åtagande som byggsektorn har gjort
innebär emellertid ett minst lika starkt motiv som en tvingande lagstiftning.

Utvändigt kan det finnas fogmassor med PCB t ex:
I dilatationsfogar (t ex i tegelfasader), mellan betongelement i fasad och i loftgångar mm, mellan betongelement och sockel, runt andra
typer av fasadelement och beklädnadsmaterial av skivor t ex av natursten, runt fönster (även under fönsterbleck), runt dörrar
och partier (även under trösklar), runt utfackningspartier mot betong, vid trappor.

PCB-fogar kan också vara dolda t ex bakom plåtinklädnad runt fönster.

Även invändigt kan det finnas PCB-haltiga fogmassor, t ex:
Vid trappelement av betong, i vissa lokaler även invändigt mellan ytterväggars betongelement, runt partier, utfackningsväggar
och t o m i sanitetsutrymmen, där man kan ha fogat med PCB-haltig massa om man hade sådan kvar i fogsprutan.

Man kan inte se på en fogmassa om den innehåller PCB. För att veta om en fogmassa innehåller PCB måste prov tas
och skickas till laboratorium för analys.