Kvalitetsansvariga enligt PBL
För sådana byggnadsåtgärder som kräver bygganmälan samt för sådana rivningar som skall följa en rivningsplan
skall en kvalitetsansvarig utses av byggherren. Till kvalitetsansvarig får endast utses den som har fått godkännande
(riksbehörighet) av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål enligt lagen om teknisk kontroll eller den
som byggnadsnämnden godkänt för visst arbete. Den kvalitetsansvarige ska hjälpa byggherren bl.a. med att se till
att de kontroller görs som är nödvändiga för att bygglagstiftningens krav kan uppfyllas. Innan arbetena börjar och
före byggsamrådet ska byggherren underrätta byggnadsnämnden om vem som är kvalitetsansvarig.